Deze website

Deze website is bedoeld als bron van nuttige informatie over Ventrica Ltd.

Ventrica Ltd. zal zich redelijkerwijs inspannen om te zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig en up-to-date is.

Ventrica Ltd. kan de te allen tijde informatie, diensten, producten en andere materialen op deze website verbeteren of wijzigen, en deze website beëindigen

Uw algemene verantwoordelijkheid en erkenning

U bent verantwoordelijk voor de interactie tussen uw pc en de website.

U gebruikt deze website niet op enige manier om gegevens te corrumperen, een virus of andersoortig bericht in te voegen of bewust dan wel roekeloos over te dragen of te verspreiden waardoor de prestaties of functionaliteiten van een computersysteem mogelijk negatief kunnen worden beïnvloed, of in te breken op enig computersysteem via de website.

U erkent dat u wettelijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor wat u online zegt of doet. U kunt bijvoorbeeld verantwoordelijk worden gehouden voor lasterlijke uitspraken, bedreigingen en illegale of frauduleuze opmerkingen.

Eigendomsrechten van Ventrica Ltd

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Ventrica Ltd. en bevat algemene informatie. De website is uitsluitend bedoeld ter informatie en moet niet worden vertrouwd zonder andere vragen te stellen die passend zijn bij de omstandigheden. Alle persoonlijke informatie die u aan Ventrica Ltd. verstrekt zal niet worden gedeeld met externe partijen. U zet zich in om te zorgen dat alle informatie en verklaringen van u aan ons, bedoeld om u te registreren op de website, kloppen.

U erkent dat alle intellectueeleigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp van de website en de inhoud, selectie en rangschikking van alle materialen die op deze website beschikbaar zijn (‘het materiaal’) berusten bij Ventrica Ltd.

Ventrica Ltd verleent u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot het materiaal vanaf één computer en voor het afdrukken van een fysiek exemplaar van dergelijk materiaal voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mits u alle auteursrechtkennisgevingen, handelsmerk en/of andere eigendomsverklaringen intact laat en u overeenkomt dergelijke materialen (met inbegrip van enige software die bij het maken van de website werd gebruikt) niet kopieert, downloadt, opslaat op enig medium, weergeeft, aanpast, wijzigt, manipuleert, vertaalt, verspreidt, overdraagt of herhaaldelijk overdraagt, verzendt, verkoopt of opnieuw publiceert, noch enige afgeleide werken maakt op basis van deze materialen voor enige andere dan de hierboven vermelde doeleinden.

Disclaimers en aansprakelijkheidsbeperking

Ventrica Ltd. wijst, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, alle uitdrukkelijke en impliciete garanties met betrekking tot de informatie, diensten en materialen op deze website af. Alle informatie, diensten en materialen worden aangeboden ‘zoals ze zijn’ en op basis van beschikbaarheid, zonder enige garantie. Ventrica Ltd aanvaardt voorts geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid en biedt geen garanties dat functies op deze website ononderbroken of foutloos zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de website of de server waarop deze website beschikbaar is vrij is van virussen of andere schadelijke elementen. Maak voor uw eigen veiligheid regelmatig een reservekopie van de gegevens en gebruik de meest recente antivirussoftware. Ventrica Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uw nalatigheid in dezen. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden het uitsluiten van impliciete garanties niet toestaan. In dat geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

Deze website bevat koppelingen naar andere websites die onafhankelijk zijn van Ventrica Ltd en worden beheerd door externe partijen. Ventrica Ltd is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden en zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of enig letsel als gevolg van de inhoud van deze websites. Eventuele koppelingen naar andere websites worden aangeboden om u als gebruiker van deze website gemak te bieden en impliceren geen goedkeuring van de gekoppelde websites door Ventrica Ltd of enige relatie met de beheerders ervan. Externe partijen die een koppeling naar deze website willen plaatsen, moet Ventrica Ltd. vooraf op de hoogte stellen van hun intentie. Ventrica Ltd. behoudt zich het recht voor om de toestemming voor dergelijke koppelingen naar deze website te weigeren.

Geen van de materialen op deze website mag op enige wijze commercieel worden uitgebuit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ventrica Ltd, behalve dat u een kopie van het materiaal op één computer mag downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik, mits u alle bijbehorende handelsmerken of andere kennisgevingen van eigenaarschap intact laat. Wijziging van de materialen of gebruik van de materialen voor enig ander doel vormen inbreuk op het handelsmerk en andere intellectueeleigendomsrechten van Ventrica Ltd.

Ventrica Ltd kan deze overeenkomst op elk gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na publicatie van de gewijzigde overeenkomst op de website van kracht worden. Uw voortdurende gebruik van deze website zal dienovereenkomstig worden beschouwd als uw acceptatie van de toepasselijke voorwaarden van tijd tot tijd.

Ventrica Ltd adviseert u om relevante vragen in te dienen en, indien nodig, juridisch en onafhankelijk financieel advies in te winnen voordat u een transactie aangaat die mogelijk is gebaseerd op enige van de materialen op deze website.

Behoudens ten aanzien van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid wijst Ventrica Ltd voor zover wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid af voor verliezen of schades die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van of vertrouwen op de website en de inhoud van de website of van enige andere website waarnaar deze website verwijst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten, winst of kansen, verlies van of schade aan eigendommen en enige claims van derden, zelfs als Ventrica Ltd is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of als dergelijke verliezen of schade redelijkerwijs te verwachten waren.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en opgevat en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Overige bepalingen

Als enig gerechtshof enige bepaling in deze overeenkomst om enige reden nietig of onuitvoerbaar verklaart, zal deze bepaling ineffectief zijn voor zover de rechtbanken dat bepalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle vorige verklaringen, afspraken of overeenkomsten, hetzij mondeling of schriftelijk.

Deze overeenkomst zal worden beheerst door en opgevat in overeenstemming met het Engelse recht. Elk geschil op grond van deze overeenkomst zal worden onderworpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken. Door deze website te gebruiken, onderwerpt u zich aan de rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken voor dergelijke doeleinden en doet u afstand van alle bezwaren tegen de rechtsbevoegdheid of locatie van dergelijke rechtbanken.